Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak
 

Mga dokumento na maaaring mabasa ng mga dayuhan sa kanilang sariling wika

Mga dokumento sa pagbubuntis, panganganak at pag-papalaki ng anak.

Guidebook sa Pamumuhay at Pagtatrabaho
(生活・就労ガイドブック)

Tsart ng pagpapalaki ng anak
(子育てチャート)

Gabay sa Kalusugan ng Ina at Sanggol
(母子健康手帳)

Para sa mabuting pagdadalang-tao at panganganak
(すこやかな妊娠と出産のために)

Gabay Para sa Ina at Sanggol: Impormasyon tungkol sa pagdadalang-tao at panganganak
(ママとあかちゃんサポート:妊娠・出産について情報)

Plano ng kapanganakan
(バースプラン)

Pointing board para makatulong sa panganganak
(出産の時に役立つ指差しボード)

Nakatutulong ang pointing board para sa postpartum checkups/visits
(産後健診/訪問に役立つ指差しボード)

Iskedyul ng bakuna
(予防接種スケジュール)

Paglaki ng bata
(子どもの発達)