Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak
 

Mga dokumento na maaaring mabasa ng mga dayuhan sa kanilang sariling wika

Mga dokumento/materyales sa pagbubuntis, panganganak at pag-papalaki ng anak.

Impormasyon tungkol sa pamumuhay sa iba’t ibang wika
(他言語生活情報)

Tsart ng pagpapalaki ng anak
(子育てチャート)

Gabay sa Kalusugan ng Ina at Sanggol
(母子健康手帳)

Para sa mabuting pagdadalang-tao at panganganak
(すこやかな妊娠と出産のために)

Gabay Suporta Para sa Ina at Sanggol: Impormasyon tungkol sa pagdadalang-tao at panganganak
(ママとあかちゃんサポート:妊娠・出産について情報)

Iskedyul ng bakuna
(予防接種スケジュール)

Paglaki ng bata
(子どもの発達)