Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak
 

Gabay sa Kalusugan ng Ina at Sanggol

Maaaring bilhin ng mga espesyalista at sumusuporta ang Gabay sa Kalusugan ng Ina at Sanggol sa 10 na wika na 'Ingles', 'Koreano', 'Intsik', 'Thai', 'Tagalog', 'Portuges', 'Indonesian', 'Espanyol', 'Vietnamese' at 'Nepali', mula sa website ng Mothers' and Children's Health and Welfare Association.
Magkatabing nakasulat ang dalawang wika na wikang banyaga at wikang Hapon.

Maaaring bilhin ng mga pangkaraniwang tao ang Gabay sa Kalusugan ng Ina at Sanggol sa 10 na wika na 'Ingles', 'Koreano', 'Intsik', 'Thai', 'Tagalog', 'Portuges', 'Indonesian', 'Espanyol', 'Vietnamese' at 'Nepali', mula sa website ng Pregnancy and Childcare Support Shop na “Hon no Rakuiku Mantendou”.
Magkatabing nakasulat ang dalawang wika na wikang banyaga at wikang Hapon.