Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak

Mga dokumento na maaaring mabasa ng mga dayuhan sa kanilang sariling wika

Makakapag-access sa mga impormasyong may kaugnayan sa pagdadalang-tao, panganganak at pagpapalaki ng anak na puwedeng basahin ng mga dayuhan sa sarili nilang wika.

Website ng mga lokal na pamahalaan kung saan nakatira ang maraming dayuhan

Ito ay isang listahan ng mga URL para sa mga website na nauugnay sa pagbubuntis, panganganak, at pagpapalaki ng anak sa mga lokal na pamahalaan kung saan nakatira ang maraming dayuhan.