Website para sa pagsuporta sa mga dayuhang batang naninirahan sa Japan at para sa pagpapalaki ng anak

Mga dokumento na maaaring mabasa ng mga dayuhan sa kanilang sariling wika

Makakapag-access sa mga impormasyong may kaugnayan sa pagdadalang-tao, panganganak at pagpapalaki ng anak na puwedeng basahin ng mga dayuhan sa sarili nilang wika.