Trang web hỗ trợ việc nuôi dạy con và trẻ em là con của người nước ngoài đang sống tại Nhật

Các tài liệu cho người nước ngoài đọc bằng tiếng mẹ đẻ

Người nước ngoài có thể truy cập các tài liệu liên quan đến mang thai/sinh con/nuôi con đọc được bằng ngôn ngữ mẹ đẻ