ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရှင်သန်နေထိုင်ကြသော နိုင်ငံခြားသားကလေးများအား ပြုစုပျိုးထောင်မှု အထောက်အကူပေးရေးဝက်ဘ်ဆိုက်
 

မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းစာအုပ်

ကျွမ်းကျင်လုပ်ငန်း၊ ထောက်ပံ့မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အများပြည်သူပူးပေါင်းအဖွဲ့အစည်း မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးသုတေသနအသင်း၏ HP မှ “အင်္ဂလိပ်ဘာသာ” “ကိုရီးယားဘာသာ” “တရုတ်ဘာသာ” “ထိုင်းဘာသာ” “ဖိလစ်ပိုင်ဘာသာ” “ပေါ်တူဂီဘာသာ” “အင်ဒိုနီးရှားဘာသာ” “စပိန်ဘာသာ” “ဗီယက်နမ်ဘာသာ” “နီပေါဘာသာ” စသည့် ဘာသာစကား ၁၀ မျိုး ဖြင့် မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းစာအုပ်ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားဘာသာနှင့် ဂျပန်ဘာသာတို့ ဘာသာစကား ၂ မျိုးဖြင့် ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားပါသည်။

သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် "ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းထောက်ပံ့မှုဆိုင် ဟွန်းနော့ရာခုအိခု မန်းတဲန်းဒိုး" ၏HPမှ “အင်္ဂလိပ်ဘာသာ”“ကိုရီးယားဘာသာ” “တရုတ်ဘာသာ”“ထိုင်းဘာသာ”“ဖိလစ်ပိုင်ဘာသာ” “ပေါ်တူဂီဘာသာ” “အင်ဒိုနီးရှားဘာသာ” “စပိန်ဘာသာ” “ဗီယက်နမ်ဘာသာ” “နီပေါဘာသာ” စသည့် ဘာသာစကား ၁၀ မျိုး ဖြင့် မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းစာအုပ်ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားဘာသာနှင့် ဂျပန်ဘာသာတို့ ဘာသာစကား ၂ မျိုးဖြင့် ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားပါသည်။